Autor: Jadwiga Studzińska

 

WYCIECZKI SZKOLNE

Referat

 

Wycieczka uatrakcyjnia i urozmaica proces nauczania i wychowania

oraz umożliwia dokonanie korelacji wiedzy międzyprzedmiotowej.

 

ROLA WYCIECZEK:

Dziecko powinno w miarę rozwoju psychofizycznego dokonywać konfrontacji teorii z praktyką i otaczającą rzeczywistością wykorzystując zdobytą wiedzę teoretyczną wyniesioną z domu rodzinnego, szkoły czy z literatury.

Aby to zrealizować , dziecko musi wyjść poza teren klasy i szkoły, poznać rzeczy, procesy, zjawiska i wydarzenia. W ten sposób będzie się kształtować indywidualny obraz otaczającej dziecko rzeczywistości, oparty na umiejętności uogólniania i abstrahowania, analizowania i systematyzowania, wnioskowania i przewidywania.

Wycieczki ułatwią rozwój emocjonalny stosunku dzieci do przeszłości i współczesności,

a nauczycielom pozwolą na integrację treści metod nauczania i wychowania, na umiejętne zaspokajanie wielostronnych potrzeb rozwojowych dzieci oraz umożliwią im ukazywanie

scalonego obrazu świata swoim wychowankom.

Wyjście w teren:

- pozwoli dziecku na lepsze poznanie nowych, nieznanych jeszcze rzeczy i zjawisk,

Pobyt na wycieczce to przecież uczenie się przez odkrywanie, przeżywanie i działanie.

Potwierdza to stare porzekadło, które mówi: “USŁYSZĘ – ZAPOMNĘ

ZOBACZĘ - ZAPAMIĘTAM

ZROBIĘ – ZROZUMIEM”

CO OZNACZA TERMIN “wycieczka” ?

Podając za “Słownikiem języka polskiego”( PWN 1989) “wycieczka” to:

 1. krótki wyjazd, wypad, piesza wędrówka w celu wypoczynku lub zwiedzenia czegoś(np. lasu, w góry, nad morze),
 2. zespół uczestników biorących udział w wycieczce( w. szkolna)

Ogólnie mówiąc nazwą tą określamy zarówno jednogodzinne wyjście ze szkoły w jej najbliższy teren, jak i jedno- lub kilkudniowe wyjazdy do różnych zakątków kraju

.

CELE WYCIECZEK:

Wycieczki szkolne posiadają cele i zorganizowaną formę. Wiążą się zawsze z przebyciem określonej trasy.

Aby wycieczka mogła nosić miano “ szkolnej”, nie wystarczy warunek zorganizowania jej przez szkołę dla uczniów, musi mieć ona wyraźny cel( nie mogą to być jednak cele ogólne precyzowane często dla potrzeb ogólnoturystycznych np. poznawczy, wychowawczy, zdrowotny, rekreacyjny, kulturowy, ochrony przyrody, itp.), lecz ścisły cel- temat, który chcemy realizować z uczniami w terenie, bowiem celem wycieczek szkolnych jest głównie realizacja ustaleń dydaktyczno- wychowawczych programu nauczania, jego konkretnych tematów i haseł.

Wycieczka szkolna nie jest więc zwykłym wypadem dla zdrowia i przyjemności, chociaż o celu tym, dla uatrakcyjniania i uprzyjemniania wycieczki dzieci, nie wolno zapomnieć.

Podręczniki pedagogiki cytują następujące stwierdzenie: “ wycieczką szkolną nazywamy każde zorganizowane wyjście uczniów poza teren szkoły w celach poznawczych, wychowawczych lub zdrowotno- rekreacyjnych.”

 

 

Wycieczki szkolne, ze względu na cel ich organizowania, dzielimy na:

 1. WYCIECZKI-LEKCJE( zwane też lekcjami w terenie)
 2. Uczniowie w ramach zajęć lekcyjnych, trwających

  1-2godz.udają się w najbliższe sąsiedztwo szkoły(na

  pobliską działkę )w celu realizacji treści programu

  nauczania

 3. WYCIECZKI PROGRAMOWE( zintegrowane lub przedmiotowe)
 4. organizowane przez nauczycieli dla potrzeb dydaktyczno-

  - wychowawczych, wynikających z programu nauczania.

  Są to zwykle wycieczki parogodzinne, organizowane w ramach

  zajęć lekcyjnych dla pełnych zespołów klasowych z

  częściowym wykorzystaniem czasu wolnego ucznia i n-la.

  Udział w tych wycieczkach jest obowiązkowy.

 5. WYCIECZKI KRAJOZNAWCZE( organizowane przez nauczycieli poszczególnych
 6. przedmiotów dla potrzeb dydaktyczno-wychowawczych

  np. z przedmiotu przyroda) głównie w dniach wolnych

  od zajęć szkolnych. Treści poznawcze przeważają w nich

  nad celami rekreacyjnymi. Są to wycieczki pół- lub

  całodniowe, jedno- lub kilkudniowe organizowane dla pełnych

  zespołów klasowych.

  Udział w nich uczniów jest zalecany, ale nie może być

  egzekwowany drogą sankcji.

 7. WYCIECZKI TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZE( organizowane przez nauczycieli,

wychowawców, samorząd uczniowski dla zainteresowanych

tematyką wycieczki). Ich głównym celem jest wędrówka,

wysiłek fizyczny, rekreacja, przy jednoczesnym uwzględnieniu

celów poznawczych.

WSZYSTKIE INNE PODZIAŁY ( np. leśne, górskie, piesze, kolarskie, bliższe, dalsze, krajowe, itp.) są WTÓRNE lub POMOCNICZE.

 

O wartości wycieczek decydują realizowane na nich cele: operacyjne i wychowawcze.

CELE OPERACYJNE:

Uczeń:

- obserwuje “ na żywo” życie ludzi i przyrody, obiekty, zjawiska, sytuacje, związki

między obiektami i zjawiskami, przyczynowość zjawisk, zdobywa informacje, które następnie przetworzy ( czyli dokona analizy, syntezy, porównania, selekcji, klasyfikacji, uogólnień),

W WYCIECZKACH POWINNO SIĘ UWZGLĘDNIĆ POSZANOWANIE PRZYRODY I ŚRODOWISKA poprzez:

CELE WYCHOWAWCZE WYCIECZKI:

krajoznawczych,

z trudnościami,

i praktyczny),

w mówieniu, pisaniu, czytaniu może sobie świetnie radzić z zadaniami terenowymi i praktycznymi. Dziecko to, dotychczas izolowane w klasie, natychmiast staje się obiektem zainteresowania, wszyscy gromadą się wokół niego, poprawiają się tym

samym jego stosunki w grupie,

w miejscach publicznych, środkach komunikacji, obiektach zabytkowych, w lesie oraz w różnych sytuacjach społecznych.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

Pomocą w przygotowaniu i realizowaniu dobrej wycieczki będą na pewno następujące wskazówki metodyczne:

* każda wycieczka powinna posiadać określony cel poznawczy, wychowawczy

i wypoczynkowy dostosowany do charakteru wycieczki,

* powinna być dostosowana do wieku uczestników,

* powinna zawsze wiązać teorię z praktyką i celowo oddziaływać kompleksem

czynników ( czyli – spełniać cele dydaktyczne i wychowawcze,

- umożliwiać kształtowanie podstawowych wyobrażeń

i różnorodnych pojęć w oparciu o bezpośrednią obserwację,

- umożliwiać sprawdzenie zasobu wiedzy teoretycznej zdobytej

przez uczniów na lekcji oraz wiedzę tę uzupełniała)

* wycieczka nie może potęgować zmęczenia fizycznego i znużenia psychicznego,

* powinna mieć uwzględniony cel wypoczynku i rekreacji.

Zalecenia dla nauczyciela -organizatora wycieczki:

( stosować obciążenia właściwe dla wieku, rozwoju fizycznego i przygotowania uczestników oraz unikać nieszczęśliwych wypadków),

bezpieczeństwo dzieci,

zeszytów), który nie może zarazem stać się kodeksem ograniczającym swobodę

i sprawiać , że wycieczka stanie się nudna i nielubiana.

 

REGULAMIN UCZESTNIKA WYCIECZKI POWINIEN ZAWIERAĆ SPRAWY DOTYCZĄCE:

ORGANIZUJĄCY WYCIECZKĘ powinien:

obowiązujących programów szkolnych, przepisów i zaleceń,

czas trwania przerw wypoczynkowych itp.,

potraw, jak i czasu ich spożywania,

o ruchu drogowym i zapewnić właściwe warunki przejazdu dzieci,

dodatkowo powinien:

PLAN CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA PRZYGOTOWUJĄCEGO I REALIZUJĄCEGO WYCIECZKĘ:

 1. Przygotowanie treści poznawczych z wykorzystaniem podręczników, poradników i wydawnictw kartograficznych.
 2. Ustalenie planu i programu wycieczki, omówienie z uczestnikami przydzielenia im
 3. zadań i pilnowanie ich realizacji( wymieniamy tu poglądy, dobieramy trasę i treści

  wycieczki).

  Program powinien zawierać ścisłe zapisy( godziny i minuty, czynności, przebieg

  trasy, nazwy obiektów, nazwiska osób odpowiedzialnych).

 4. Przygotowanie uczestników( dbanie o to, aby jeszcze przed wyjściem w teren znali
 5. cel wycieczki, zgromadzili niezbędny zasób wiadomości i byli przygotowani do realizacji programu).

 6. Rozważanie, czy uczniowie będą w stanie podołać trudom wycieczki i wyposażenie ich w niezbędny sprzęt.
 7. Dbanie o bezpieczeństwo uczestników, nie przemęczanie ich, stworzenie takiej atmosfery, aby udział w wycieczce był dla uczniów radosnym przeżyciem.
 8. W trakcie realizacji programu dawanie przykładu kulturalnego zachowania i dbanie o to, aby dzieci uczyły się również kultury uprawiania turystyki.
 9. Zbieranie wraz z uczestnikami materiałów i eksponatów do prowadzenia zajęć w szkole, a po powrocie wykorzystanie ich na lekcji.

 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ORGANIZOWANIA WYCIECZEK

Pod warunkiem, że jest dobrze zorganizowana !

Dla ucznia:

Dla nauczyciela:

Należy pamiętać, iż wycieczki przyczynią się do wszechstronnego rozwoju intelektualnego uczniów.

Wycieczki mają zawsze posmak przygody. Nic więc dziwnego, że wspomnienia o wycieczce i zdarzeniach jej towarzyszących są tak trwałe, iż zapadają głęboko w pamięć na długie lata. Bo czyż my nauczyciele , nie pamiętamy swoich szkolnych wycieczek, w których

uczestniczyliśmy jako dzieci?

 

 

LITERATURA:

Denek K. Poradnik dla organizatorów wycieczek szkolnych Warszawa 1985

Denek K. Krajoznawstwo i turystyka w wychowaniu

Dzieci i młodzieży szkolnej- WYCHOWANIE Warszawa 1989

Denek K. Wycieczki szkolne wychowują

W: “News- Nowość Oświaty”

V-VI 1996 s. 19,20

Gutowska H. Funkcja wycieczki w poznaniu środowiska

społecznego i przyrodniczego w klasach I-III

W:“ Oświata i Wychowanie”1982

nr 6, s. 50-59

Łobożewicz T.(red) Wycieczki szkolne w klasach I-III szkoły

Podstawowej- WYCHOWANIE Warszawa 1989

 

Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. ( Dz. U. Nr 135, poz. 1516)